بازگشت پرندگان

موضوع: انقراض برخی از پرندگان
سفارش دهنده: گروه هنری پیله بهشت

چالش
نیاز به جلب توجه جامعه به حفظ محیط زیست علی الخصوص طبیعت و جانوران در حال انقراض
هدف ما از همراهی

ایده پردازی برای رویداد و اجرای آن

راه حل

دعوت از هنرمندان برای مشارکت

برگزاری رویداد هنری