سینما فردا

موضوع: نمایش فیلم های کوتاه در سینما
سفارش دهنده: معاونت سینمایی حوزه هنری

چالش

تولید فیلم کوتاه توسط فیلمسازان جوان و عدم نمایش و دیده شدن آنها برای عموم

هدف ما از همراهی

ایده پرازی و اجرای آن

راه حل
راه اندازی مرکز نمایش فیلم کوتاه با عنوان سینما فردا