راننده مسئول تر است

موضوع: پیشگیری از حوادث جاده ای
سفارش دهنده: موسسه آوای هنر سلامت

چالش

بر اساس آمار اعلام شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شصت درصد از تصادفات و حوادث جاده ای در
۳۰ کیلومتری شهرها اتفاق می افتند. دلیل این امر، خستگی رانندگان و نیاز به استراحت آنان اعلام شده است.

هدف ما از همراهی

اطلاع رسانی به رانندگان و هشدار برای احتیاط و استراحت کوتاه در طول مسیر

راه حل

رانندگان، کامل مسئولیت جان خود و سرنشینان را به عهده دارند. پس احساس راحتی و امنیت خودشان در اولویت نخست سفر ایمن قرار میگیرد این طرح در نوروز ۱۳۹۸ و در رسانه های محیطی و جاده های سراسر کشور به اجرا در آمد و در این کمپین پلیس راهنمایی رانندگی ناجا، کانون جهانگردی و اتومبیل رانی، و وزارت بهداشت ما را همراهی کردند.