یکی بود یکی نبود

موضوع: عوارض تحریم مالی آمریکا بر دارو
سفارش دهنده: موسسه آوای هنر سلامت

چالش
بیمـار بودن و بیمـار داشـتن، شرایـط سختـی دارد. حـداقل تلاش مـا برای بهـتر شـدن حال بیـمار و اطرافیـانش، تهیه سـریع درمـان و داروسـت. 
کاری که شـاید در شـرایطی سـخت و یا نا ممـکن باشد. می خواهـیم کاری بکنـیم. کاری که اثـری داشتـه باشـد، برای تن های بیمـار، که دل هایشـان قـرص شود و حالشـان خـوش کارزار یکـی بود، یکی نبـود، پیامـی انسانی و اجتماعـی ست، بـرای دعـوت به همـراه شـدن و پیـدا کردن راه حلـی برای معامـله و دسترسی آسـان، سـریع و کم هزیـنه داروهای خـاص به ایـران.
هدف ما از همراهی
بالابردن آگاهی جامعه در پذیرش نقش فردی و انسانی در پیشگیری و مراقبت های موثر
راه حل

ایده اصلی بر اساس رسانه خلاق طراحی شد و کارزار جمع آوری امضای شهروندان ایرانی برای همراهی با بیماران، در پردیس سینمایی چارسو اجرا شد سینماگران، شهروندان، معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در این کمپین مارا همراهی کردند این کمپین در جشنواره فیلم سلامت و جشنواره رسانه های دیجیتال وزارت بهداشت به اجرا درآمد